ബിജെപി പടിയൂരിലെ ജനതയോട് രാഷ്ട്രീയ ധാർമികത പുലർത്തണമെന്ന് : എൽഡിഎഫ്, കാപ്പ ചുമത്തി നാട് കടത്തിയ വാർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *