പള്ളിയിൽ നിന്നും മടങ്ങും വഴി നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ടോറസ് ലോറിയ്ക്ക് പുറകിൽ സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ച് ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു. മാപ്രാണം ലാൽ ആശുപത്രിയ്ക്ക് സമീപം ഞായറാഴ്ച്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്.