ഏറ്റവും മികച്ച തഹസിൽദാർക്കുള്ള (ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ്) സംസ്ഥാന റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ മുകുന്ദപുരം തഹസിൽദാർ (എൽ ആർ) സിമിഷ് സാഹുവിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ…!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *