കരുവന്നൂര്‍ ബംഗ്ലാവില്‍ നിന്ന് മുട്ടയിട്ട് അടയിരുന്ന മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *