ചെവ്വൂർ ജോസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീരൻ പള്ളിൽ എന്ന ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന് തീ പിടിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *