കേരളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ഗജകേസരികള്‍ അണിനിരന്ന മുരിയാട് കുന്നതൃക്കോവിലെ പൂരകാഴ്ച്ചകള്‍ കണാം… ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മടിക്കരുത്ട്ടാ….

കേരളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ഗജകേസരികള്‍ അണിനിരന്ന മുരിയാട് കുന്നതൃക്കോവിലെ പൂരകാഴ്ച്ചകള്‍ കണാം… ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മടിക്കരുത്ട്ടാ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *