പായമ്മൽ ശ്രീ ശത്രുഘ്നസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണ്ണ ധ്വജപ്രതിഷ്ഠയുടെ ഭാഗമായി കൊടിമരത്തിൽ സ്വർണ്ണ പറയിറയ്ക്കൽ, ക്ഷേത്രം തന്തി ശ്രീ സതീശൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ മുഖ്യ നേതൃത്തിൽ നടന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *