ചാലക്കുടിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറിന് തീ പിടിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *