കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മലയാളം മിഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു ആഗോളതലത്തിൽ നടത്തിയ

ദേശിയോദ്ഗ്രഥനഗീതം രചന മത്സരത്തിൽ പുരസ്കാരം നേടിയ വെള്ളാങ്കല്ലൂർ സ്വദേശി ശാരികദാസ് ഇടമനക്കു അഭിനന്ദനങ്ങൾ . ലോകമാതൃ ഭാഷാ ദിനത്തിൽ മലയാളം മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച മലയാണ്മ വേദിയിൽ വച്ചു പുരസ്കാരം

ഏറ്റു വാങ്ങി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *