ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍ മദ്യം എത്തിച്ച് നല്‍കുന്നയാളെ കോണത്ത്കുന്ന് ആലുക്കത്തറയില്‍ നിന്നും പിടികൂടി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *