ബി ജെ പി കൗൺസിലർമാർ ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ കുത്ത് പാള സമരം നടത്തി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *