മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന നവ കേരള സദസ്സ് വിപുലമായി നടത്തുന്നതിന് ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലം ഒരുങ്ങി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *