കുടിവെള്ള പദ്ധതിയ്ക്കായി പൊളിച്ച ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *