ചികിത്സക്കായി തൃശ്ശൂരിലെ ‘ഊട്ടോളി പ്രസാദ്’ എന്ന ആനയെ ഉടമയില്‍ നിന്നും ഏറ്റെടുത്ത് കോടനാട് ആന ചികിത്സാകേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റാന്‍ വനംവകുപ്പ് ചീഫ് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡന്റെ ഉത്തരവ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *