പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാനിധി വായ്പ്പ മേള ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗൺ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *