തിരുവില്ലാമലയിൽ 8 വയസ്സുക്കാരി മരിച്ചത് മൊബൈൽ ഫോൺ പൊട്ടിതെറിച്ച് അല്ലെന്ന് ഫോറൻസിക്ക് റിപോർട്ട്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *