നവ കേരള സദസിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കായ് നൈറ്റ് വാക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *