വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായി പീഡീപ്പിച്ച മാടായികോണം ഗവ സ്‌കൂളിലെ പ്രധാന അദ്ധ്യാപികയ്‌ക്കെതിരെ നടപടി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *