ഭർത്ത് കുടുംബം ആക്രമിച്ചതായി പരാതി.

തേലപ്പിള്ളി സ്വദേശികളായ കുടുംബത്തെ ചാവക്കാട് കടപ്പുറത്ത് വച്ച് മകളുടെ ഭർത്ത് കുടുംബം ആക്രമിച്ചതായി പരാതി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *