സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പിന്തുടര്‍ന്ന് ശല്യം ചെയ്ത പ്രതികളെ പോക്സോ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി അറസറ്റ് ചെയ്തു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *