തൃശ്ശൂര്‍ പാലപ്പിള്ളിയില്‍ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *