കാട്ടൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് മുന്‍ അംഗവുമായ ധീരജ് തേറാട്ടിലിന്റെ ഒന്നാം ചരമവാര്‍ഷികം കാട്ടൂരില്‍ ആചരിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *