ആകാശവാണി A -Top Grade ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഏക ഇടയ്ക്ക കലാകാരൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ അഭിമാനം ശ്രീ.പി. നന്ദകുമാർ മാഷിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *