മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതകര്‍മ്മ സേന ശേഖരിക്കുന്ന അജൈവ മാലിന്യങ്ങള്‍ വനിതാ വ്യവസായ ഷെഡിന്റെ പറമ്പില്‍ മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് നശിക്കുന്നതായി പരാതി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *