കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപകൻ മാപ്രാണം സ്വദേശി ജോഷിയുടെ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം.ഒടുവിൽ 28 ലക്ഷം രൂപയുടെ ജോഷിയുടെ പേരിലുള്ള നിക്ഷേപ തുക തിരികെ നൽകി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *