സംസ്ഥാന പാതയിൽ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റേപ്പ് മരണപ്പാച്ചിൽ അപകടത്തിൽപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ. നാട്ടുക്കാർ ബസ് തടഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *