കരുവന്നൂര്‍ കൊക്കരിപ്പള്ളത്ത് തകര്‍ന്ന താല്‍ക്കാലിക തടയണ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സന്ദര്‍ശിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *