തൃശ്ശൂരില്‍ മരുന്ന് വില്പനയുടെ മറവിൽ ലഹരി മരുന്ന് വില്പന നടത്തിയ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്ററ്റീവ് പിടിയിലായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *