ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയില്‍ വിശുദ്ധ

വാരാചരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *