ആരാഞ്ജലികൾ

മൈസുരുവിൽ വാഹനാപകടം

മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിയും സുഹൃത്തും അന്തരിച്ചു.തൃശ്ശൂർ കൂട്ടാല വീട്ടിൽ ശിവാനി (21) ആണ് അന്തരിച്ച മലയാളി വിദ്യാർത്ഥി

ശനിയാഴ്ച രാത്രി ആയിരുന്നു അപകടം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *