മാപ്രാണത്ത് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ് സൈക്കിൾ യാത്രികനെ ഇടിച്ചതിന് തുടർന്ന് നാട്ടുക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബസ് തടഞ്ഞു.

See translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *