സൂര്യാഘാതമേറ്റ് വെള്ളങ്ങല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ നാല് വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങള്‍ ചത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *