നാലര പതിറ്റാണ്ടുകാലം പൂരനഗരിയെ മേളലയത്തിലാറാടിച്ച കേളത്ത് അരവിന്ദാക്ഷൻ മാരാർ അന്തരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *