കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇല്ലം നിറക്കാവശ്യമായ നെൽക്കതിർ കൊയ്ത് എടുക്കുന്നതിനായി ക്ഷേത്രം ഭൂമിയിൽ വിത്തു വിതയ്ക്കൽ ചടങ്ങു നടന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *