രജത ജൂബിലിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആക്ട്സ് ചേർപ്പ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാഹനജാഥ നടത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *