മന്ത്രി ആര്‍ ബിന്ദുവിന്‍റെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ KSU പ്രതിഷേധം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *