കോണത്തുകുന്ന് ഗവ.യു.പി.സ്കൂളില്‍ എസ്.എസ്.കെ.പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *