ആറാട്ടുപുഴ ഞെരുവുശ്ശേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൈറിച്ച്

ഓൺലൈൻ ഷോപ്പീ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ

ഗോഡൗണും ഓഫീസും

ചേർപ്പ് പൊലീസ് സീൽ ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *