കരുവന്നൂര്‍ കൊക്കരിപ്പള്ളത്ത് താല്‍ക്കാലിക തടയണ നിര്‍മ്മാണം നാട്ടുക്കാര്‍ തടഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *