ഇരിങ്ങാലക്കുട ലയൺ ലേഡി സർക്കിളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട ലയൺസ് ക്ലബ്ബിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന സ്നേഹ തണൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച വീടിൻ്റെ സമർപ്പണം നടത്തി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *