വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ ചീപ്പുംചിറ ഫെസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി 7 മുതല്‍ 11 വരെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *