മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പടശേഖരങ്ങൾക്ക് പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *