മാപ്രാണം കോന്തിപുലം പാടത്ത് തീ പിടിച്ചു. ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രിച്ചത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *