ആളൂർ പ്രസാദവരനാഥ ദൈവാലയ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് 2023ആളൂർ പ്രസാദവരനാഥ ദൈവാലയ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് 2023 നവംബർ 27-ാം തിയ്യതി തിങ്കളാഴ്ച ആളൂർ ടൗൺ അമ്പ് സമുചിതമായി നടത്ത പ്പെടുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *