ചാലക്കുടി ദേശീയപാതയിൽ പോട്ട സിഗ്നലിൽ ജംഗ്ഷനിൽ. വെച്ച് പിതാവിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി കാറിടിച്ചു മരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *