കാറളം സേവാഭാരതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരോഗ്യ സെമിനാറും ക്യാമ്പും നടത്തി. ജീവിത ശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി, നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ സന്തോഷപ്രദമായി എങ്ങിനെ ജീവിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് യോഗ ട്രെയിനർ ശ്രീ അഭിലാഷ് നല്ലെപ്പിള്ളി ക്ലാസ് എടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *