കാറളത്ത് വച്ച് കരുവന്നൂർ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപകനായ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് സുരേഷ് ഗോപി പണം നൽകി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *