മേഷണ കേസിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരായി മടങ്ങും വഴി വീണ്ടുമൊരു മോഷണം നടത്തിയ പ്രതി പോലീസ് പിടിയിൽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *