മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ രണ്ടാം വട്ടവും നൂറു ദിന പരിപാടി ആരംഭിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *