തൃശ്ശൂരില്‍ എക്സെെസിന്‍റെ വന്‍ കഞ്ചാവ് വേട്ട..കൊഴുക്കുള്ളിയിലെ വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 22 കിലേ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *